VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE


 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky prodeje nových vozidel značky ŠKODA, KIA, CITROËN (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající při koupi osobních a užitkových vozidel mezi autorizovaným prodejcem motorových vozidel značky - UNIKOM, a.s., IČ 463 55 821, se sídlem Hrnčířská 193, 284 01, Kutná Hora, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712 (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále také „kupující“). Prodávající a Kupující dále společně také jen „smluvní strany“.
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí každé kupní smlouvy týkající se koupě osobních a užitkových vozidel tovární značky ŠKODA, ŠKODA PLUS, KIA, CITROËN (dále jen „vozidlo“ a „kupní smlouva“) kupujícím od prodávajícího.
  3. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s jejich obsahem seznámit před uzavřením kupní smlouvy.
  4. Spotřebitelem je pro účely těchto obchodních podmínek každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a neuplatní se na něj pravidla uvedená v obchodních podmínkách týkající se výlučně spotřebitele.
  5. Znění těchto všeobecných podmínek prodeje může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena
  1. Kupní smlouva je uzavřena podpisem závazné objednávky vozidla oběma smluvními stranami.
  2. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  3. Kupní cena je uvedena v závazné objednávce vozidla
  4. V případě, že dojde kdykoliv od okamžiku uzavření kupní smlouvy do okamžiku předání vozidla kupujícímu prokazatelně ke změně okolností, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, které budou mít vliv na výši kupní ceny, je prodávající oprávněn kupní cenu navýšit způsobem přímo úměrným navýšení nákladů na výrobu a dopravu vozidla kupujícímu, a to nanejvýš o deset procent (10 %) oproti původní kupní ceně. Ke změně okolností dle předchozí věty může dojít zejména, nikoliv však výlučně, v důsledku změny cen vstupních surovin, materiálu, dopravy, změny právních předpisů, rozhodnutí orgánů veřejné moci, výskytu okolností nezávislých na vůli smluvních stran, včetně okolností vyvolaných třetími osobami či přírodními silami.
  5. Pokud není písemně sjednáno jinak je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu v dohodnuté výši, a to bezhotovostním převodem nejpozději do pěti (5) dnů od podpisu závazné objednávky vozidla kupujícím. V případě, že kupující neuhradí zálohu ve stanoveném termínu, jde o podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávajícímu vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit.
  6. Pokud není písemně sjednáno jinak uhradí kupující zbývající část kupní ceny bezhotovostním převodem tak, aby prodávající obdržel zbývající část kupní ceny nejpozději v okamžiku předání vozidla kupujícímu.
  7. Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně kupujícím uhrazenou až v okamžiku připsání této částky na bankovní účet prodávajícího.
  8. Vlastnické právo k vozidlu přechází na kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva k vozidlu.
 3. Dodací podmínky
  1. Dnem, kdy je vozidlo připraveno k převzetí v provozovně nebo v sídle prodávajícího a kupujícímu je umožněno vozidlo převzít, je splněna povinnost prodávajícího odezvat vozidlo kupujícímu.
  2. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta uvedená v závazné objednávce vozidla je předpokládaná a o přesném termínu předání vozidla bude prodávající vhodným způsobem kupujícího informovat. Pokud však prodávající překročí tuto lhůtu k dodání o více než šestnáct (16) týdnů, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. Kupující je povinen vozidlo převzít do deseti (10) kalendářních dnů od dne, kdy od prodávajícího obdrží informace o tom, že vozidlo je připraveno k převzetí v provozovně nebo v sídle prodávajícího. Pokud tak kupující v této lhůtě neučiní, stanoví prodávající kupujícímu dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než sedm (7) kalendářních dnů. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu veškeré náklady vzniklé skladováním vozidla, a to od prvního dne následujícího po uplynutí stanovené dodatečné lhůty. Pokud kupující nepřevezme vozidlo ani v dodatečné stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu jejího porušení kupujícím a vozidlo použít k dalšímu prodeji a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem vozidla.
  4. O předání vozidla sepíší a podepíší smluvní strany předávací protokol.
 4. Práva z vadného plnění
  1. Kupující je povinen upozornit při převzetí vozidla na chybějící vybavení nebo příslušenství a na případné zjevné vady, zjistitelné při přejímce a vyznačit je v předávacím protokolu, jinak ztrácí právo na jejich reklamaci.
  2. Záruka a záruční podmínky jsou stanoveny v garanční knížce k vozidlu. Kupující prohlašuje, že měl před uzavřením kupní smlouvy možnost seznámit se s obsahem garanční knížky.
  3. Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech a ostatní údaje, udávané nebo publikované k reklamním a propagačním účelům dovozcem, výrobcem nebo prodávajícím, mají vždy jen přibližnou povahu a nejsou přesnými údaji o vlastnostech a jakosti vozidla, vyjma technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu příslušného typu vozidla a údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.
  4. Prodávající neodpovídá za vady vozidla pokud:
   1. vada existovala již v době převzetí vozidla a pro takovou vadu byla smluvními stranami sjednána sleva
   2. vada byla způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací, neodborným ošetřením, nesprávným
   3. vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než vozidlu odpovídajících přiměřených podmínkách; nebo
   4. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
  5. Vadou vozidla není opotřebení vozidla způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u již použitého vozidla opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  6. V případě, že je kupní smlouva uzavřena kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu čl. I. odst. 4 těchto obchodních podmínek, je, a to i při vadném plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, vyloučeno právo kupujícího z odpovědnosti za vady na (i) odstoupení od kupní smlouvy a (ii) odstranění vady dodáním nového vozidla bez vady, přičemž je zachováno pouze právo na (i) odstranění vady opravou vozidla, případně výměnou vadného dílu, nebo (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny. Toto omezení neplatí pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou a tato brání vozidlo užívat k účelu, ke kterému je vozidlo běžně určeno.
  7. Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu čl. I. odst. 4 těchto obchodních podmínek, má právo uplatnit reklamaci vytknutím vady vozidla u prodávajícího v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, nebo na adrese sídla prodávajícího. Kupující je povinen reklamované vozidlo za účelem přezkoumání vytknuté vady přistavit na adresu kterékoli provozovny prodávajícího ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce na své náklady.
  8. Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu čl. I. odst. 4 těchto obchodních podmínek je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu a podrobného popisu vady vozidla. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto odstavce nebude reklamace kupujícímu uznána a vozidlo mu bude vráceno v příslušné provozovně prodávajícího. Prodávající se zavazuje veškeré reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení vozidla prodávajícím nebo výrobcem.
 5. Ujednání vztahující se na kupujícího – spotřebitele
  1. Tento článek obchodních podmínek se použije pouze při uzavření kupní smlouvy s kupujícím, který je spotřebitelem dle čl. I. odst. 4 těchto obchodních podmínek.
  2. Pokud je kupní smlouva uzavřena kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost vozidla těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a podmínkami stanovenými v garanční knížce. Pro případ jakýchkoli rozporů mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a garanční knížky mají ustanovení garanční knížky přednost.
  3. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitel, za to, že vozidlo je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že vozidlo při jeho převzetí:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; a
   3. je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  4. Neupozorní-li zvlášť prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost vozidla liší, a kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá prodávající kupujícímu dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu předchozího odstavce těchto obchodních podmínek vozidlo:
   1. je vhodné k účelu, k němuž se obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí kupujícího o koupi nemohlo mít vliv;
   3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
   4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  5. Kupující – spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se u vozidla projeví v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li smluvními stranami v kupní smlouvě sjednána nebo v garanční knížce či jinde určena doba delší. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu vozidla oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže vozidlo užívat.
  6. Projeví-li se vada vozidla v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že vozidlo bylo vadné již při převzetí.
  7. Má-li vozidlo vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového vozidla bez vady nebo opravu vozidla, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by vozidlo mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  8. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by vozidlo mělo bez vady.
  9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha vozidla a účel, pro který kupující vozidlo koupil. K odstranění vady převezme prodávající vozidlo na vlastní náklady.
  10. V případě, že kupující nepřevezme vozidlo v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti vozidlo po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Pokud si smluvní strany nesjednají výši úplaty, platí za ujednanou výše v místě a čase obvyklá.
  11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavci 8 a 9 tohoto článku obchodních podmínek;
   2. se vada projeví opakovaně;
   3. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  12. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou vozidla bez vady a vadného vozidla, který kupující obdržel.
  13. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum pořízení vozidla, a to buď předložením prodejního dokladu, garanční knížky, popř. jiným věrohodným způsobem.
  14. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení kupujícího, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  17. V případě uzavření kupní smlouvy mimo obchodní prostory prodávajícího dle § 1828 občanského zákoníku může kupující, který je spotřebitelem, odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí vozidla a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení vrátí prodávajícímu vozidlo, který od něho obdržel, a to v provozovně nebo v sídle prodávajícího na náklady kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoli však dříve, než mu kupující vrátí vozidlo.
  18. Odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 17 tohoto článku obchodních podmínek je kupující oprávněn učinit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícímu (mimo jiné doručeného na adresu sídla, resp. provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího či telefonicky na kontaktní linku prodávajícího).
  19. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 17 tohoto čl. obchodních podmínek je kupující povinen vrátit vozidlo v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo odevzdáno společně s vozidlem. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vozidla, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození vozidla nad rámec běžného vyzkoušení motorového vozidla daného typu; prodávající je dále oprávněn z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty vozidla. Pokud bylo vozidlo přihlášeno do evidence motorových vozidel, je prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota vozidla v důsledku jeho přihlášení do evidence motorových vozidel, nejméně však o dvacet pět procent (25 %). Pokud bude mít vozidlo v okamžiku jeho vrácení kupujícím vyšší nájezd než sto (100) km a současně nebyl přihlášeno do evidence motorových vozidel, je prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota tohoto vozidla v důsledku nájezdu, nejméně však o deset procent (10 %). V případě poškození vozidla je prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku odpovídající nákladům na uvedení vozidla do původního stavu. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na základě odst. 17 tohoto čl. obchodních podmínek v případě takového vozidla, které byl vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám.
  20. Je-li společně s vozidlem poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s vozidlem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.
 6. Nároky při porušení kupní smlouvy
  1. V případě, že trvá prodlení kupujícího s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících z kupní smlouvy, déle než třicet (30) dní, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a prodávajícímu tak vzniká oprávnění kdykoliv během doby, kdy toto prodlení dále trvá, odstoupit od kupní smlouvy. Uvedená lhůta neplatí a uvedené následky prodlení kupujícího nastávají bez dalšího v případě, že kupující splnění své povinnosti výslovně odepře nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je patrné, že kupující tuto povinnost nemůže splnit
  2. Trvá-li prodlení kupujícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek, déle než třicet (30) dní, vzniká prodávajícímu právo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši zálohy uvedené v závazné objednávce vozidla. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva prodávajícího na náhradu újmy ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty, na kterou mu vznikne právo.
  3. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) (dále jen „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je kupující-spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s prodávajícím.
 7. Zvláštní ustanovení u smluv uzavíraných distančním způsobem
  1. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na smlouvy, které jsou uzavírány prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
  2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
   1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
   4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.
  4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3 tohoto oddílu těchto všeobecných podmínek prodeje či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
   1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
   3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
  5. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 4 tohoto oddílu těchto všeobecných podmínek prodeje.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4 tohoto oddílu těchto všeobecných podmínek prodeje vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Všechna další ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, kterými má dojít ke změně uzavřené kupní smlouvy, musí mít písemnou formu.
  2. Kupní smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající, se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  3. Bude-li jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z obchodních podmínek a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto obchodních podmínek. Prodávající a kupující v takovém případě písemně ujednají takové ustanovení, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
  4. Postoupení pohledávek a převod dluhů vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, stejně jako postoupení celé kupní smlouvy, vyžadují vždy předchozí písemný souhlas prodávajícího.
  5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2023.